Posturi vacante 2020-2021

Pentru candidații admiși la proba scrisă – concursul de ocupare a posturilor vacante / rezervate de profesor consilier școlar:
Vă rugăm să descărcați cererea atașată și după completare și semnare să o trimiteți scanată pe adresa de e-mail gorjcjrae@gmail.com până mâine 27 octombrie 2020, ora 15.00.

Cerere opțiuni posturi consilier școlar – concurs octombrie 2020

Rezultate selecție dosare candidați:
Rezultate selecție dosare – înscriere la concursul pentru ocuparea posturilor didactice
Anunț – susținerea probei scrise la disciplina Consiliere Psihopedagogică
Rezultatele probei scrise la disciplina Consiliere Psihopedagogică
Rezultate finale după contestații la disciplina Consiliere Psihopedagogică

Centrul Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Gorj organizează concurs de ocupare a patru (4) posturi de profesor în centre și cabinete de asistență psihopedagogică (profesor consilier şcolar) la:

 1. CJRAE Gorj / Școala Gimnazială Nr. 2 Motru + Școala Gimnazială ”Mazilu Vipie Gheorghe”, comuna Cătunele + Școala Gimnazială Samarinești + Școala Gimnazială Văgiulești (nivel gimnazial) – normă întreagă – perioadă determinat;
 2. CJRAE Gorj / Colegiul Național “Tudor Arghezi” Tg-Cărbunești + Școala Gimnazială Scoarța + Școala Gimnazială Săcelu (nivel liceal) – normă întreagă – perioadă determinată;
 3. CJRAE Gorj / Liceul Teologic Tg-Jiu + Școala Gimnazială ”Constantin Brâncuși” Tg-Jiu (nivel liceal) – normă întreagă – perioadă determinat;
 4. CJRAE Gorj / Liceul Tehnologic Turburea + Școala Gimnazială Nr. 1 Andreești, Vladimir + Școala Gimnazială Aninoasa (nivel liceal) – normă întreagă – perioadă determinată.

–> Anunț concurs posturi didactice vacante-rezervate CJRAE Gorj 2020
–> Centralizator 2020
–> Consiliere psihopedagogică – Programa titularizare 2010

     Pentru înscrierea la concurs, candidaţii vor depune în perioada 02 – 15.10.2020, până la ora 15:30, la secretariatul unităţii de învăţământ sau în sistem online, la adresa https://cjraegorj.ro/posturi-vacante / e-mail gorjcjrae@gmail.com, un dosar care va conţine documentele specificate în anunț / cererea de înscriere.

Înainte de a începe înscrierea, veți fi invitat să completați câteva date cu privire la identificarea dumneavoastră. Aceste informații vor fi folosite de către secretariatul instituției și comisia de concurs pentru a selecta candidații care vor fi invitați în etapa de evaluare. Veți fi contactat prin intermediul adresei de email și/sau a numărului de telefon furnizate de către dumneavoastră.
Aici se găsește pentru descărcare cererea de înscriere, care poate fi completată letric sau electronic, semnată ulterior și scanată pentru încărcare la punctul 2 din lista documentelor de mai jos:

Aici se găsește pentru descărcare cererea de contestație care poate fi completată letric sau electronic, semnată ulterior și scanată pentru încărcare

Aici se găsește pentru descărcare formularul de consimțământ privind prelucrarea datelor cu caracter personal, care poate fi completat letric sau electronic, semnată ulterior și scanată pentru încărcare

  Alegeți varianta potrivită pentru modul DPPD: (*obligatoriu)
  În foaia matricolăNivelul INivelul IINu am

  Selectați postul dorit din lista de mai sus:
  Postul nr. 1Postul nr. 2Postul nr. 3Postul nr. 4

  Atașați documentele, conform cererii de înscriere la concurs.
  1. Opis (în ordinea documentelor atașate la cerere);

  2. Cerere pentru participare la concurs;

  3. Copie de pe fila din buletin sau carte de identitate cu domiciliul, în termen de valabilitate;

  4. Copii de pe actele de studii și foaia matricolă;

  5. Copia adeverinței de la instituția de învățământ superior din care să rezulte că au susținut examenul de licență, media de absolvire a facultății, specializarea dobândită și media anilor de studii (pentru absolvenții care au susținut examenul de licență în anul şcolar anterior sau în anul şcolar curent);

  6. Copie de pe actele care atestă frecventarea și promovarea modului pedagogic (nivel II – pentru posturile de nivel liceal și nivel I – pentru postul de nivel gimnazial). Dacă atestarea parcurgerii modulului pedagogic reiese din foaia matricolă, aceasta va fi depusă la dosar;

  7. Copii de pe certificatele de obținere a gradelor didactice (dacă este cazul);

  8. Copii de pe certificatele de naștere și căsătorie (pentru solicitanții care și-au schimbat numele);

  9. Copia Deciziei inspectoratului școlar sau a întreprinderii de întrerupere a activității (dacă este cazul);

  10. Adeverință din care să rezulte vechimea efectivă în învățământ (dacă este cazul);

  11. Copie de pe carnetul de muncă și/sau copia filei corespunzătoare din registrul general de evidență a salariaților;

  12. Aviz medical din care să rezulte că sunt apt(ă) pentru a preda în învățământ;

  13. Cazier judiciar;

  14. Adeverinţă privind vechimea în muncă;

  15. Declarație pe proprie răspundere că nu desfășor activități incompatibile cu demnitatea funcției didactice și nu am fost îndepărtat din învățământ pentru motive disciplinare sau printr-o hotărâre judecătorească definitivă de condamnare penală;

  16.Formular de consimțământ privind prelucrarea datelor cu caracter personal.


  Apasă butonul ”Trimite” pentru a expedia mesajul și documentele încărcate. Succes!