Posturi vacante 2021-2022

ACTUALIZAT…

Lista personalului didactic calificat repartizat – 3.11.2021

Rezultate finale – 2.11.2021

Rezultatele la proba scrisă din data de 29.10.2021

Rezultate selecției dosarelor de înscriere la concurs – 28.10.2021

Anunț final – susținere probă scrisă – 28.10.2021

Având în vedere Metodologia de organizare și desfășurare a concursurilor de ocupare a posturilor / catedrelor care se vacantează pe parcursul anului școlar în unitățile de învățământ preuniversitar de stat, aprobată prin OMEN Nr. 4959 / 2013 cu modificările și completările ulterioare, OMEC Nr. 5.574 / 2020 privind organizarea și desfășurarea concursurilor de ocupare a posturilor didactice / catedrelor care se vacantează pe parcursul anului școlar în unitățile de învățământ preuniversitar de stat în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2 și hotărârea Consiliului de Administrație al CJRAE Gorj din data de 08.10.2021,

      Centrul Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Gorj organizează concurs de ocupare a  două (2) posturi de profesor în centre și cabinete de asistență psihopedagogică (profesor consilier şcolar) vacantat / rezervat pe parcursul anului școlar 2021-2022 la

 • CJRAE Gorj / Școala Gimnazială Nr. 2 Motru + Școala Gimnazială ”Mazilu Vipie Gheorghe”, comuna Cătunele + Școala Gimnazială Samarinești + Școala Gimnazială Văgiulești (nivel gimnazial) – normă întreagă – perioadă determinată;
 • CJRAE Gorj / Școala Gimnazială Nr.1 Polovragi + Școala Gimnazială Alimpești + Școala Gimnazială Bumbești-Pițic + Școala Gimnazială Bălcești (nivel gimnazial) – normă întreagă – perioadă determinată.

CONDIȚII DE PARTICIPARE

Se pot înscrie la concurs absolvenţi (cu sau fără experință în domeniul postului) cu diplomă ai învăţământului superior cu specializările detaliate în Centralizatorul privind disciplinele de învățământ, domeniile și specializările, probele de concurs valabile pentru încadrarea personalului didactic din învățământul preuniversitar, aprobat prin Ordinul nr. 3092/2020, care au capacitatea de exercitare deplină a drepturilor și o conduită morală conformă deontologiei profesionale.

Nu au dreptul să participe la concurs persoanele care au fost înlăturate din învăţământ printr-o hotărâre judecătorească definitivă de condamnare penală, persoanele care nu prezintă un document medical din care să reiasă faptul că nu există incompatibilităţi de ordin medical cu funcţia didactică, precum şi persoanele care au fost eliminate pentru fraudă sau tentativă de fraudă în cadrul concursului de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate în învăţământul preuniversitar, sesiunea 2020.

PROBELE CONCURSULUI

Conform OMEC Nr. 5.574 / 2020, pe perioada stării de alertă, până la eliminarea restricțiilor, concursurile pentru ocuparea posturilor didactice / catedrelor care se vacantează pe parcursul anului școlar în unitățile de învățământ preuniversitar constau în PROBA SCRISĂ, potrivit programelor specifice pentru concurs.

Proba scrisă se susține în specializarea/specializările postului/catedrei, conform Centralizatorului privind disciplinele din învăţământul preuniversitar, domeniile şi specializările absolvenţilor învăţământului liceal pedagogic, postliceal şi superior, probele de concurs valabile pentru încadrarea personalului didactic din învăţământul preuniversitar, precum şi disciplinele pentru examenul naţional de definitivare în învăţământ 2021, după programele valabile, specifice pentru concursul la disciplina Consiliere psihopedagogică în conformitate cu programa aprobată prin OMECTS nr. 5620/2010 cu modificările și completările ulterioare.

Centralizatorul și programa (care cuprinde tematica și bibliografia) valabilă pentru concursul din 2021 pentru disciplina Consiliere Psihopedagogică se găsesc pe pagina web: http://titularizare.edu.ro/2021/ și pe site-ul instituției, www.cjraegorj.ro .

Informații suplimentare se pot obține la serviciul secretariat al CJRAE Gorj – tel. 0253 / 210313 și de pe site-ul www.cjraegorj.ro.

CALENDARUL CONCURSULUI PENTRU OCUPAREA POSTURILOR DIDACTICE

VACANTE / REZERVATE –  PROFESOR CONSILIER ȘCOLAR

Nr.

crt.

Activități Data
    1. Publicarea anunțului 11.10.2021
    2. Depunerea dosarelor de concurs ale candidaților la Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională Gorj, str. Tismana nr. 1A Târgu Jiu sau online la

https://cjraegorj.ro/posturi-vacante-2021-2022/

12 – 26.10.2021

interval orar de depunere

09:00-15:30

    3. Selecția dosarelor de către membrii Comisiei de organizare și desfășurare a concursului 27.10.2021
    4. Afișarea rezultatelor selecției dosarelor și, implicit, a candidaților admiși pentru susținerea probei scrise 27.10.2021
    5. Susținerea probei scrise la Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională Gorj 29.10.2021

 

    6. Afișarea rezultatelor la proba scrisă 29.10.2021
    7. Depunerea contestațiilor privind rezultatele la proba scrisă la Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională Gorj 01.11.2021
    8. Afișarea rezultatelor soluționării contestațiilor 02.11.2021
    9. Afișarea rezultatelor finale ale concursului 02.11.2021
 10. Validarea listei finale și repartizarea candidaţilor 03.11.2021

Pentru înscrierea la concurs, candidaţii vor prezenta, fiecare, în perioada 12 – 26.10.2021, până la ora 15:30, la secretariatul unităţii de învăţământ sau electronic / online pe site-ul instituției – https://cjraegorj.ro/posturi-vacante-2021-2022/ un dosar care va conţine următoarele documente:

 1. Opis (2 exemplare, unul rămâne la dosarul depus, altul la candidat);
 2. Cerere-tip pentru participarea la concurs (cf. Anexa nr.1 la Metodologie disponibilă pe cjraegorj.ro);
 3. Copie de pe fila din buletin sau carte de identitate cu domiciliul, în termen de valabilitate;
 4. Copii de pe actele de studii şi foaia matricolă;
 5. Copia adeverinței de la instituția de învățământ superior din care să rezulte că au susținut examenul de licență, media de absolvire a facultății, specializarea dobândită și media anilor de studii (pentru absolvenții care au susținut examenul de licență în anul şcolar anterior sau în anul şcolar curent);
 6. Copie de pe actele care atestă frecventarea și promovarea modulului pedagogic (nivel II – pentru posturile de nivel liceal și nivel I – pentru postul de nivel gimnazial). Dacă atestarea parcurgerii modulului pedagogic reiese din foaia matricolă, aceasta va fi depusă la dosar;
 7. Copii de pe certificatele de obținere a gradelor didactice (dacă este cazul);
 8. Copii de pe certificatele de naștere și căsătorie (pentru solicitanții care și-au schimbat numele);
 9. Copia deciziei inspectoratului școlar sau a întreprinderii de întrerupere a activității (dacă este cazul);
 10. Adeverință din care să rezulte vechimea efectivă în învățământ (dacă este cazul);
 11. Copie de pe carnetul de muncă și/sau copia filei corespunzătoare din registrul general de evidență a salariaților;
 12. Aviz medical din care să rezulte că este apt/aptă pentru a preda în învățământ;
 13. Cazier judiciar;
 14. Adeverinţă privind vechimea în muncă;
 15. Declarație pe propria răspundere că nu desfășoară activități incompatibile cu demnitatea funcției didactice și nu a fost îndepărtat(ă) din învățământ pentru motive disciplinare sau printr-o hotărâre judecătorească definitivă de condamnare penală;
 16. Formular de consimțământ privind prelucrarea datelor cu caracter personal.

Nu se acceptă depunerea de dosare incomplete.

⇒ Anunț – concurs de ocupare a posturilor didactice vacante / rezervate (profesor în centre și cabinete de asistență psihopedagogică) – profesor consilier școlar (Perioada: 21.09 – 04.10.2021)

⇒ Anunț – concurs de ocupare a posturilor didactice vacante / rezervate (profesor în centre și cabinete de asistență psihopedagogică) – profesor consilier școlar (Perioada: 12 – 26.10.2021)

Înainte de a începe înscrierea, veți fi invitat să completați câteva date cu privire la identificarea dumneavoastră. Aceste informații vor fi folosite de către secretariatul instituției și comisia de concurs pentru a selecta candidații care vor fi invitați în etapa de evaluare. Veți fi contactat prin intermediul adresei de email și/sau a numărului de telefon furnizate de către dumneavoastră.
Aici se găsește pentru descărcare cererea de înscriere, care poate fi completată letric sau electronic, semnată ulterior și scanată pentru încărcare la punctul 2 din lista documentelor de mai jos:

Aici se găsește pentru descărcare cererea de contestație care poate fi completată letric sau electronic, semnată ulterior și scanată pentru încărcare

Aici se găsește pentru descărcare formularul de consimțământ privind prelucrarea datelor cu caracter personal, care poate fi completat letric sau electronic, semnată ulterior și scanată pentru încărcare

  Alegeți varianta potrivită pentru modul DPPD: (*obligatoriu)
  În foaia matricolăNivelul INivelul IINu am

  Selectați postul dorit din lista de mai sus:
  Postul nr. 1

  Atașați documentele, conform cererii de înscriere la concurs.
  1. Opis (în ordinea documentelor atașate la cerere);

  2. Cerere pentru participare la concurs;

  3. Copie de pe fila din buletin sau carte de identitate cu domiciliul, în termen de valabilitate;

  4. Copii de pe actele de studii și foaia matricolă;

  5. Copia adeverinței de la instituția de învățământ superior din care să rezulte că au susținut examenul de licență, media de absolvire a facultății, specializarea dobândită și media anilor de studii (pentru absolvenții care au susținut examenul de licență în anul şcolar anterior sau în anul şcolar curent);

  6. Copie de pe actele care atestă frecventarea și promovarea modului pedagogic (nivel II – pentru posturile de nivel liceal și nivel I – pentru postul de nivel gimnazial). Dacă atestarea parcurgerii modulului pedagogic reiese din foaia matricolă, aceasta va fi depusă la dosar;

  7. Copii de pe certificatele de obținere a gradelor didactice (dacă este cazul);

  8. Copii de pe certificatele de naștere și căsătorie (pentru solicitanții care și-au schimbat numele);

  9. Copia Deciziei inspectoratului școlar sau a întreprinderii de întrerupere a activității (dacă este cazul);

  10. Adeverință din care să rezulte vechimea efectivă în învățământ (dacă este cazul);

  11. Copie de pe carnetul de muncă și/sau copia filei corespunzătoare din registrul general de evidență a salariaților;

  12. Aviz medical din care să rezulte că sunt apt(ă) pentru a preda în învățământ;

  13. Cazier judiciar;

  14. Adeverinţă privind vechimea în muncă;

  15. Declarație pe proprie răspundere că nu desfășor activități incompatibile cu demnitatea funcției didactice și nu am fost îndepărtat din învățământ pentru motive disciplinare sau printr-o hotărâre judecătorească definitivă de condamnare penală;

  16.Formular de consimțământ privind prelucrarea datelor cu caracter personal.


  Apasă butonul ”Trimite” pentru a expedia mesajul și documentele încărcate. Succes!